Hypotyreoosi-info

Etusivu » 2015 » Toukokuu

Monthly Archives: Toukokuu 2015

60 000 meni rikki!

Kiitos blogin lukijoille!

Celebrating with a bottle of champagne

Kansainvälinen kilpirauhastietoisuusviikko 25. – 31.5.

LEHDISTÖTIEDOTE

Maanantaina 25.5.2015 alkaa kansainvälinen kilpirauhastietoisuusviikko, jonka tarkoituksena on tuoda kilpirauhassairaudet paremmin ihmisten tietoisuuteen. 25.5.2015 on myös kansainvälinen kilpirauhaspäivä. Päivän voi huomioida mm. pitämällä sinistä huivia.

Diagnosoituja kilpirauhassairaita on Suomessa noin 300 000, mikä on yli 3-kertainen määrä kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Silti kilpirauhassairaudet ovat edelleen valitettavan huonosti tunnettuja. Lääkäreiden, jotka eivät ole perehtyneet riittävästi kilpirauhassairauksiin, on hankala hoitaa potilaita, joiden kilpirauhasarvot ovat ristiriitaiset kliinisen kuvan kanssa. Koska julkisella puolella on hankala päästä erikoislääkärille, moni potilas hakeutuu yksityisille lääkäreille. Yksityisellä puolellakin on hyvin vaihteleva osaamistaso. Se, että potilas onnistuu löytämään asiantuntevan lääkärin, joka osaa sekä huomioida potilaan oireet että määrätä riittävät laboratoriokokeet, ei auta, jos kyseisen lääkärin varauskirja on täynnä. Parhaille lääkäreille voi olla jopa vuoden pituinen jono tai he eivät ota lainkaan uusia potilaita.

Kilpirauhassairauksien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa käytettävät laboratoriokokeet eivät ole kalliita. Hoitamattomat kilpirauhaspotilaat tulevat sen sijaan kalliiksi yhteiskunnalle. Kilpirauhashormonien puute tai epätasapaino vaikuttaa lähes kaikkiin elintoimintoihin ja tekee ihmisestä pahimmillaan täysin toiminta- ja työkyvyttömän. Kilpirauhashormonit ovat elintärkeitä.

Lääketieteen pyrkimyksenä tuntuu olevan löytää paras lääke jokaiseen vaivaan. Ongelma on siinä, että ihmiset ovat erilaisia eikä ole olemassakaan sellaista lääkettä, mikä sopisi kaikille. ”One size fits all” ei toimi. Kilpirauhassairauksia on myös monenlaisia; aina vika ei ole itse kilpirauhasessa.

Valvira on rajoittanut joidenkin lääkäreiden oikeuksia hoitaa potilaitaan lääkäreiden tehtyä toisistaan valituksia. Tähän mennessä Valvira on hävinnyt käymänsä taistelut hallinto-oikeudessa, mutta on valittanut päätöksistä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tilanne on johtanut siihen, että useimmat lääkärit eivät uskalla määrätä potilailleen mitään muuta kilpirauhaslääkitystä kuin tyroksiinia, jos sitäkään. Taistelussa kärsivät ilman hoitavaa lääkäriänsä jääneet potilaat sekä potilaat, joilta ei edes oteta asianmukaisia kilpirauhaskokeita lääkityksen tarpeen tai hoidon onnistumisen arvioimiseksi. T3:sta, joka on elintärkeä hormoni, on tullut kiistakapula. Riitelyn sijaan tulisi ryhtyä toimiin: jakaa tietoa ja antaa lisäkoulutusta. Se hyödyttäisi sekä lääkäreitä että potilaita.

Kilpirauhaspotilaat on mahdollista hoitaa hyvinvoiviksi yhdistämällä sopiva lääkitys ja opastus kilpirauhasen metaboliaa tukevasta ravitsemuksesta ja elintavoista. Kunnollisella hoidolla ehkäistään muita vakavia sairauksia ja mahdollistetaan normaali ja täysipainoinen elämä. Hoitamattomat kilpirauhassairaudet hankaloittavat raskaaksi tulemista ja voivat vaikuttaa raskauden kulkuun ja sikiön kehitykseen.

Potilaiden hädän ja toiveiden pohjalta on syntynyt uusi kilpirauhasyhdistys, Suomen kilpirauhaspotilaat. Yhdistys tekee vahvasti kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden (mm. Belgia, UK, USA, muut Pohjoismaat) potilasyhdistyksien kanssa tavoitteena saada parempaa hoitoa kaikille kilpirauhaspotilaille.

https://www.facebook.com/events/360327440829883/

Suomen kilpirauhaspotilaat -yhdistyksen hallitus

Malcolm Kendrick kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidosta

Kilpirauhaspotilaita kohdellaan kuin lapsia
Malcolm Kendrick on skotlantilainen lääkäri.

I am not going into further detail of how T4 binding and conversion in various organs can be affected by stress hormones, inflammation, trauma, adrenal insufficiency, lack of converting enzymes in tissues, and infection of various sorts. I shall just keep this simple by stating that it is possible to have enough T4, even T3 in your bloodstream, but these hormones have reduced ‘bioavailability’. This is not crank ‘woowoo’ stuff. This is real and measurable and you can find studies on this in peer-reviewed medical journals.

En aio puhua sen enempää siitä, kuinka stressihormonit, tulehdukset, traumat, lisämunuaisten vajaatoiminta, muuntoentsyymien puute kudoksissa ja erilaiset infektiot vaikuttavat T4:n sitoutumiseen ja muuntoon eri elimissä . Aion vain sanoa että T4 ja jopa T3 voi olla hyvällä tasolla veressä, mutta näitä hormoneja ei ole tarpeeksi käytettävissä. Tämä ei ole mitään huuhaata. Tämä on todellista, se on mitattavissa, ja siitä on olemassa vertaisarvioituja tutkimuksia jotka on julkaistu arvostetuissa lääketieteen julkaisuissa.

So we have an interesting medical conundrum, do we not? On one hand, doctors are more than eager to prescribe antidepressants at the drop of a hat, based entirely on the patients reported symptoms. No need for any blood tests, and no evidence that they work for the vast majority of people.

Meillä on siis edessämme mielenkiintoinen lääketieteen pulma, vai mitä? Toisaalta lääkärit ovat innokkaasti määräämässä masennuslääkkeitä, pelkästään potilaan kertomien oireiden perusteella. Mitään verikokeita ei tarvita, eikä mitään todisteita että ne toimivat valtaosalla potilaista.

On the other hand, if a patient dares to say that they feel better taking T4 when their blood tests are normal, or if they say they feel better taking a combination of T3 and T4/NDT, they are dismissed as ‘somatising.’ Which is a posh medical way of saying, you are making your symptoms up and we don’t believe you. Equally, if a patient complains of continuing symptoms and that they don’t feel better when they are taking T4 (or T3 and T4) and their blood test results show ‘normal’ they are again accused of ‘somatising’

Toisaalta, mikäli potilas uskaltaa sanoa voivansa paremmin tyroksiinilla, kun heidän laboratorioarvonsa ovat viitteissä, tai hän sanoo voivansa paremmin synteettisellä yhdistelmällä T3 + T4, tai eläinperäisellä lääkkeellä, häntä pidetään somatisoivana”. Tämä on hienostunut lääketieteellinen tapa sanoa että olet keksinyt oireesi, enkä usko sinua. Tai jos potilas valittaa jatkuvia oireita lääkityksestä huolimatta, ja laboratoriokokeet ovat viitteissä, häntä syytetään jälleen ”somatisoinnista”.

The world, my friends, has gone nuts and, in a bitter irony, the medical profession – at least in this area – has become institutionally paternalistic.

Ystävät, maailma on tullut hulluksi, ja katkeran ironista on, että lääkärikunta on ainakin tällä alueella tullut holhoavaksi.

Now I have looked long and hard, and I have found no evidence, from anywhere, that giving T3, in the dose that’s needed, causes any significant medical problems, and I have listened to repeated testimony from people who feel they have greatly improved.

Olen tutkinut asiaa tarkkaan, enkä ole mistään löytänyt minkäänlaisia todisteita siitä, että T3:n antaminen tarvittavalla annoksella aiheuttaisi minkäänlaisia merkittäviä ongelmia, ja olen kuunnellut toistuvia kertomuksia potilailta jotka kokevat saaneensa siitä suuren avun.

I now firmly believe that the medical profession is currently doing these people a great disservice, and that the guidelines on the treatment of ‘hypothyroidism’ are rigid, autocratic, and just plain wrong (for a significant minority).

Uskon nyt vakaasti, että lääkärikunta tekee näille potilaille karhunpalveluksen, ja että kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitosuositukset ovat jäykkiä, autokraattisia ja kertakaikkisen vääriä (huomattavalle vähemmistölle).

Hypothyroidism is easily diagnosed and more often than not, easily treated with L-thyroxine only. However, what is being missed by everybody is that over…15% of the thyroid community – millions worldwide – have a normally functioning thyroid GLAND, but the hormone it is secreting is not getting into the cells where it does its work. These are the folk who need T3, in combo. with T4, T3 alone or in NDT. The teaching curriculum makes no mention of the possibility of a non-thyroidal condition where patients suffer the same symptoms and signs of hypothyroidism that may need to be treated with a different medication or hormone. When these patients complain of continuing symptoms when treated with L-T4 monotherapy, many are given an incorrect diagnosis of ME, CFS, FM, depression, functional somatoform disorder – or even old age blah, blah, blah – and sent on their way without further investigation or treatment. This is a serious business, which the RCP and BTA choose to ignore.

Kilpirauhasen vajaatoiminta on helppo diagnosoida ja useimmiten helppo hoitaa tyroksiinimonoterapialla. Mutta yli 15 % kilpirauhaspotilaista, miljoonat, omistavat normaalisti toimivan KILPIRAUHASEN, mutta sen erittämät hormonit eivät pääse toimimaan soluissa. Nämä potilaat tarvitsevat T3:a, joko yhdessä tyroksiinin kanssa, yksinään tai eläinperäisessä kilpirauhasvalmisteessa. Lääkärien koulutuksessa ei kerrota kilpirauhasen ulkopuolisesta ongelmasta, jossa potilaat kärsivät samoista kilpirauhasen vajaatoiminnan merkeistä ja oireista, joita voidaan hoitaa eri hormonivalmisteella. Kun nämä potilaat valittavat jatkuvista oireista tyroksiinihoidolla, monelle annetaan väärä masennus-, krooninen väsymysoireyhtymä- tai somatisaatiodiagnoosi, tai jopa ikääntymisdiagnoosi, bla bla bla, ja heidät lähetetään tiehensä ilman jatkotutkimuksia tai hoitoa. Tämä on vakava asia, jonka lääkärijärjestöt ovat päättäneet jättää huomiotta.

 

Lääketiede – tiedettä vai uskontoa?

Of course the parallels between medicine and religion have always been obvious to anyone who has eyes to see. The patient consultation as confessional. The use of long latin words that the patient cannot understand. The rituals and incantations of medicine have clear parallels with religion. Or would that be the other way round. You could go on and on.

Lääketieteen ja uskonnon väliset yhteneväisyydet ovat aina olleet selkeästi nähtävissä niille, joilla on silmät. Potilaskäynti tunnustuksellisena. Pitkien latinankielisten sanojen käyttö, joita potilas ei ymmärrä. Rituaalit ja loitsut muistuttavat selvästi uskontoa. Tai päinvastoin. Ja niin edelleen.

 It is easy to understand why many aspects of medicine and religion mirror each other. Particularly if we look at one very important aspect of religion. Namely, protection against terrible things happening to you. Humans, once they became aware of their mortality, very rapidly felt the need for protection against an unpredictable and dangerous world. Earthquakes, storms, crop failures, plagues, early death… that type of thing.

On helppo ymmärtää miksi monet lääketieteen ja uskonnon aspektit heijastelevat toisiaan. Varsinkin jos tarkastellaan yhtä uskonnon tärkeää näkökulmaa, suojaamista kamalilta tapahtumilta. Kun ihmiset tajusivat oman kuolevaisuutensa, he alkoivat tarvita suojaa ennalta-arvaamattomilta tapahtumilta ja vaaralliselta maailmalta: maanjäristyksiltä, myrskyiltä, katovuosilta, rutolta, varhaiselta kuolemalta.

Thus, although in many ways, medicine became more scientific, it maintained of the key social functions previously carried out by religion. ‘We can stop bad things happening to you. You do not need to be frightened. If you do as we say’

Lääketiede kehittyi ajan mittaan tieteellisemmäksi, mutta se säilytti sosiaalisen funktion joka aiemmin oli kuulunut uskonnolle. ”Voimme estää pahoja tapahtumia. Sinun ei tarvitse pelätä jos teet kuten sanomme.” 

Primarily, it becomes extremely difficult for you, or the rest of the brotherhood, to admit that you don’t know something? Or that things you have been telling people, or doing, are in fact useless or wrong. Because if you start doing that, you fear you may lose your hard won authority, control and respect. Equally, if patients no longer believe, or trust in you, or your advice, what then? Fear stalks the land.

Lääkärille ja lääkäriveljeskunnalle tulee näin äärettömän vaikeaksi myöntää  ettei tiedä kaikkea. Tai että asiat, joita on kertonut ihmisille, tai tehnyt, ovat todellisuudessa turhia tai vääriä. Jos alat myöntää tätä, saat pelätä auktoriteettisi, hallintasi ja kunnioituksesi menettämistä. Ja jos potilaat eivät enää usko sinua tai luota sinuun tai neuvoihisi, mitä sitten? Pelko vallitsee.

This is why, if you are a patient who feels that your treatment has not worked as you were told it would, or should, you will not find an eager audience for your complaints within the medical profession. Equally if you question or refuse the sacrament, sorry treatment, your doctor is likely to become very angry with you.

Tämän vuoksi potilas joka tuntee ettei hoito ole toiminut niin kuin sen kerrottiin toimivan, tai sen pitäisi toimia, et löydä innostuneita kuulijoita valituksillesi lääkärikunnan sisältä. Samoin jos kyseenalaistat tai kieltäydyt sakramentista, anteeksi hoidosta, lääkärisi tulee todennäköisesti suuttumaan sinulle.

Additionally, if a doctor cannot discover what is causing your symptoms, or they have no tests to diagnose you, you are likely to be told that there is nothing actually wrong with you. The medical profession cannot easily admit to ignorance. In such situations, the only explanation that can be countenanced is that ‘you are making it up.’ Unexplained symptoms become ‘somatisation’. Side effects from drugs, such as statins, are due to ‘nocebo’ effects.

Jos lääkäri ei vielä löydäkään syitä oireillesi, tai jos hänellä ei ole olemassa laboratoriokokeita diagnosoimaan vaivaasi, sinulle todennäköisesti sanotaan että olet täysin terve. Lääkärikunta ei osaa myöntää tietämättömyyttä. Silloin ainoa selitys on että ”olet keksinyt kaiken”. Selittämättömistä oireista tulee ”somaattisia häiriöitä”. Lääkkeiden, kuten statiinien, sivuvaikutukset ovat ”noceboa”.

A million reasons will be found as to why the treatment has not worked in your case. Or why you got worse. The only explanation that cannot be allowed is that the doctors are completely wrong, and do not know what they are talking about.

Löytyy miljoona syytä siihen, miksi hoitosi ei ole toiminut. Tai miksi olosi huononi. Ainoa selitys jota ei voida sallia on, että lääkärit ovat täysin väärässä, eivätkä tiedä mistä puhuvat.

If you find a whole group of patients who feel that their condition is not being treated well, and you band together to get the medical profession to think again, you will run up against a brick wall. You will simply be written off as cranks, and dismissed. The priesthood does not take kindly to being exposed as wrong.

Jos löytyy kokonainen potilasryhmä jonka mielestä heidän sairauttaan ei hoideta hyvin, ja potilaat liittyvät yhteen saadakseen lääkärikunnan miettimään asiaa uudestaan, he törmäävät seinään. Ryhmä tullaan leimaamaan hankalaksi ja mitätöimään. Papisto ei pidä siitä, että heidät paljastetaan vääriksi papeiksi.

Tyroksiinihoidosta lausuttua

Viime aikoina on näkynyt muutama kommentti tyroksiinimonoterapiasta.

Tri Malcolm Kendrickin blogissa:

 

I should mention here that I have been told that the RCP has been asked on numerous occasions to cite references to research/studies showing “overwhelming evidence supports the use of thyroxine (T4 alone)”, but to date, they have provided none. A Freedom of Information (FOI) request that the RCP provide such evidence – again met with no response. A request was made via the ‘Ask for Evidence’ website, run in association with ‘Sense About Science’ asking for evidence on the safety and efficacy of L-T4 as a treatment for hypothyroidism. This request was directed to the RCP who eventually responded stating “The RCP’s guidance is based on the opinion of an expert panel which was temporarily formed for this purpose. The evidence they used to form their individual opinions has not been collated and therefore the RCP cannot provide any evidence list”

(Brittilääkärien kokoama näyttö jäi tallentamatta, ja sen vuoksi Kuninkaallinen lääkärikollegio ei voi antaa listaa näytöstä, joka kiistattomasti osoittaa tyroksiinimonoterapian ylivoimaisuuden!)

British Medical Journalissa:

Johtopäätökset ovat erittäin mielenkiintoisia.

Treatment approach

All patients with primary hypothyroidism should be treated. The goal of treatment is reduction of symptoms and prevention of long-term complications. [1] [5] [12] Treatment is given upon establishing the diagnosis and is lifelong. Treatment is with levothyroxine. [B Evidence] There is no evidence that ’natural’ or pig thyroid extract provides clinically reliable therapy. [19]’

We found no direct information from RCTs about whether levothyroxine is better than no active treatment. There is consensus that treatment reduces symptoms.
Treating clinical (overt) hypothyroidism with thyroid hormone (levothyroxine) can lead to hyperthyroidism, reduction of bone mass in post-menopausal women, and increased risk of atrial fibrillation if the person is over-treated.Benefits and harms
Levothyroxine (L-thyroxine) versus placebo:We found no systematic review or RCTs comparing levothyroxine versus placebo in people with clinical hypothyroidism, although there is consensus that treatment improves symptoms. We found one systematic review that reported on adverse effects.(Emme löytäneet mitään suoraa tietoa satunnaistetuista kaksoissokkotutkimuksista, jotka osoittaisivat että levotyroksiini on parempi kuin hoitamatta jättäminen)

(Emme löytäneet mitään systemaattisia katsauksia tai satunnaistettuja kaksoissokkotutkimuksia, jotka vertaisivat levotyroksiinia plaseboon kliinisesti vajaatoimintaisille potilaille)

 

 

SECTION II. THERAPIES OTHER THAN
LEVOTHYROXINE ALONE
Thyroid Extracts
12. In adults requiring thyroid hormone
replacement treatment for primary hypothyroidism,
is treatment with thyroid extracts superior
to treatment with levothyroxine alone?
& RECOMMENDATION
We recommend that levothyroxine be considered as routine
care for patients with primary hypothyroidism, in
preference to use of thyroid extracts. Although there is
preliminary evidence from a short-duration study that
some patients may prefer treatment using thyroid extracts,
high-quality controlled long-term outcome data are lacking
to document superiority of this treatment compared to
levothyroxine therapy. Furthermore, there are potential
safety concerns related to the use of thyroid extracts, such
as the presence of supraphysiologic serum triiodothyronine
levels and a paucity of long-term safety outcome data.
Strong recommendation. Moderate quality evidence

Konsensus siis korvaa näissä hoitokäytäntöarvioissa laadukkaat kaksoissokkotutkimukset, jotka puuttuvat kokonaan tyroksiinimonoterapian kohdalta! Kun endokrinologit niin kovasti haluavat uskoa tyroksiinimonoterapiaan.

 

Puuttuva tutkimus on alkanut Yhdysvaltain armeijan puitteissa. Lyhyen, vuonna 2013 julkaistun pilottitutkimuksen perusteella on nyt tekeillä laajempi tutkimus, jossa verrataan tyroksiinimonoterapiaa, eläinperäisiä kilpirauhasvalmisteita ja synteettistä yhdistelmävalmistetta, jossa T4:ää eli tyroksiinia on 4 osaa ja T3:a eli liotyroniinia eli trijodityroniinia on 1 osa.

Ruotsalainen tyroksiinitutkimus

Moniko potilas ei saa apua tyroksiinista?

Ruotsalaisen Sköldkörtelföreningenin entinen puheenjohtaja päätti ottaa selvää, ja kysyi asiasta tyroksiinin käyttäjiltä tammikuun 16. päivästä huhtikuun loppuun 2015 asti.

https://docs.google.com/forms/d/1w7DwcMaXVN63YiOR-NguasVbS_6oJi7by9ExHcl_d0o/viewanalytics

Tutkimukseen vastasi 467 vain tyroksiinia käyttävää potilasta. Heistä 1,1 % tunsi saaneensa hyvän avun tyroksiinimonoterapiasta.

187 henkilöä oli käyttänyt tyroksiinia yli 10 vuoden ajan, 91 henkilöä 5-10 vuotta, 95 henkilöä 2-5 vuotta, 49 henkilöä 1-2 vuotta ja 45 henkilöä alle vuoden.

Yleisin annos oli 100 – 124 µg/vrk, jota käytti 140 potilasta. Seuraavaksi yleisin oli 125 – 149 µg/vrk, 101 potilasta. Annoskoot vaihtelivat alle 30 µg:sta yli 200 µg:aan.

Yleisimmät hoidosta huolimatta esiintyvät oireet olivat: henkinen väsymys päivän tehtävien jälkeen 86,1 %, fyysinen väsymys päivän tehtävien jälkeen 82,2 %, hidas aivotoiminta (vaikeuksia laskemisessa tai äskettäisten tapahtumien muistamisessa) 75,4 %, lihas- ja nivelkivut 75,4 %, lihominen 73,7 %, vähentynyt libido 69,8 %, kuiva iho 68,5 %, palelu 66,2 %.

Yleisimmät hoidosta huolimatta esiintyvät klassiset vajaatoiminnan merkit olivat: alhainen kehon lämpö 56,5 %, kylmä iho 45 %, kasvojen turvotus 41,8 %, turvotus silmäluomien yläpuolella 35,1 %, kulmakarvojen uloimman osan puuttuminen 32,5 %, matala leposyke 29,1 %, hitaat refleksit 26,6 %, karhea, paksuuntunut iho 22,7 %.

Sukupuolijakauma: miehiä 5 %, naisia 95 %.

1,1 % katsoo olevansa täysin vapaa kilpirauhasen vajaatoiminnasta, 87,2 % ei katso olevansa. 11,2 % ei osaa sanoa.